Gorgone Gorgone Gorgone Gorgone Gorgone Gorgone Gorgone Gorgone Gorgone Gorgone Gorgone Gorgone Gorgone Gorgone Gorgone Gorgone Gorgone  Gorgone Gorgone Gorgone Gorgone Gorgone Gorgone Gorgone Gorgone Gorgone  Gorgone  Gorgone  Gorgone  Gorgone  Gorgone  Gorgone  Gorgone  Gorgone

Beautiful pictures by Nawa Kitsune of the second part of the Satsuei Kai at Place des Cordes

Kinbaku : Akira NakaModel : Gorgone

– Paris 2015

Authors: Gorgone

View Original http://gorgone-kinbaku.com/satsuei-kai-hashira/